KẾ HOẠCH BỐ TRÍ GIÁO VIÊN DẠY NGÀY 2 BUỔI NH: 2018 – 2019

Lượt xem:


PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NAM TRÂN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số……/KH-NT Đại Đồng, ngày tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Bố trí giáo viên và phương án dạy 2 buổi/ngày
Năm học : 2018-2019

Căn cứ kế hoạch dạy học tiểu học theo QĐ16/2006/BGD-ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo; căn cứ thông tư 35/LT BTC-BGD&ĐT có quy định số tiết cho giáo viên tiểu học;
Căn cứ công văn số 122/ PGDĐT- TH ngày 05/9/2018 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 Trường tiểu học Nam Trân xây dựng phương án bố trí giáo viên năm học 2018-2019 này cụ thể như sau :
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp, số lượng học sinh năm học 2018-2019
-Khối 1 : 3 lớp – 89 học sinh – 41 nữ
-Khối 2 : 3 lớp – 83 học sinh – 39 nữ
-Khối 3 : 2 lớp – 51 học sinh – 29 nữ
-Khối 4 : 3 lớp – 75 học sinh – 33nữ
-Khối 5 : 2 lớp – 52 học sinh – 24 nữ
+Tổng số : 13 lớp – 350 học sinh – 166 nữ
– 13 lớp học Anh văn (Từ khối 1- khối 5), tất cả đều học chương trình sách Tiếng Anh mới;
– 7 lớp học Tin (K3,4,5);
Số điểm trường : 01 – Cung độ đi lại của học sinh xa nhất khoảng 2 km
2/Tình hình CB-GV:
-Tổng số CB-GV-NV: 27 Nữ : 21
– BGH: 2 , TPT : 1, nhân viên: 4 (1VT-KT; 1BV-TV; 1NHA; TV-TB)
– GV: 20 người (kể cả thỉnh giảng)
+ Tỉ lệ : 1,23 GV/lớp (không kể Anh, Tin)
+Tỉ lệ: 1,46 GV/lớp (kể cả Anh, Tin)
Trong đó 13 GVCN/13 lớp, 1GV dạy nhóm môn, 6 GV dạy bộ môn gồm: 1MT; 1ÂN; 2AV; 1TIN và 1 giáo viên Thể dục;
Thỉnh giảng: 2GVCN; 1GV Anh văn; 1 GV thể dục
*Phân công cụ thể như sau :
– Có 13 lớp dạy 2 buổi/ngày (Khối 1,2,3,4,5).
– 13 giáo viên chủ nhiệm lớp; Trong đó 2 GV hợp đồng thỉnh giảng.
– 1 giáo viên dạy Âm nhạc: 26 tiết/tuần
– 1 giáo viên dạy Mỹ thuật: 26 tiết/tuần
– 1 giáo viên dạy Anh văn: 20 tiết/tuần (chế độ con mọn)
– 1 giáo viên dạy Anh văn : 20 tiết/tuần (hợp đồng thỉnh giảng)
– 1GV dạy Tin :14 tiết/tuần + 7 tiết cho HS khối 1,2 xem phim
– 1 giáo viên dạy nhóm môn cho 8 lớp (K1,2,3)
– 1GV dạy Thể dục 23 tiết /tuần (hợp đồng thỉnh giảng).
II/ Kế hoạch bố trí giảng dạy kèm theo :
-Thời khóa biểu chung toàn trường (M1 đính kèm)
-Thời khoá biểu riêng từng lớp (M2 đính kèm)
-Thời khóa biểu GV dạy chuyên và nhóm môn (M3 đính kèm)
– Bảng phân công số tiết dạy (đính kèm)
– Bảng phân công lớp và kiêm nhiệm chức vụ (đính kèm)
Theo phương án mỗi giáo viên chủ nhiệm giảng dạy 20 tiết/tuần và cộng 3 tiết làm công tác chủ nhiệm; giáo viên dạy bộ môn và nhóm môn đảm nhiệm 23 tiết/tuần và giảm tiết cho các giáo viên kiêm nhiệm ban ngành đoàn thể và TTCM như sau :
Giảm cho 3TTCM : 3 tiết/tuần ; 3 x 3gv = 9 tiết
Giảm cho CTCĐ : 3 tiết/tuần ; 3 x 1 = 3 tiết Giảm cho TTND : 2 tiết/tuần ; 2 x 1 = 2 tiết
Giảm cho TKHĐ : 2 tiết/tuần ; 2 x 1 = 2 tiết
Giảm cho TBLĐ : 1 tiết/tuần ; 1 x 1 = 1tiết
Tổng cộng giảm : 17 tiết/ tuần
Do tình hình thiếu giáo viên (1,46 GV/lớp kể GV hợp đồng thỉnh giảng và GV Anh, Tin;) nên việc phân chia TKB có phần khó khăn hơn các năm trước, Phần lớn GV đều vượt chỉ tiêu số tiết theo quy định.

Phương án bố trí : Phân công cụ thể theo thời khóa biểu như sau:

STT Họ và tên giáo viên Giảng dạy lớp T/số Số Số Tổng Số Thiếu(+) Ghi
tiết tiết tiết Số tiết Thừa(-) chú
thực Chủ Kiêm tiết tiêu
dạy Nhiệm Nhiệm có chuẩn
1 Lê Thị Lan 1A 20 3 23 23 0 TP tổ 1
2 Nguyễn Thị Thu Nga 1B 17 3 3 23 23 0 TT tổ1
3 Nguyễn Thị Thu Tới 1C 20 3 23 23 0
4 Ngô Thị Mỹ Thanh 2A 17 3 3 23 23 0
5 Đỗ Thị Vui 2B 17 3 20 19 1 Con mọn
6 Võ Thị Bé Xíu 2C 20 3 3 26 23 3 CTCĐ
7 Nguyễn Thị Diệu Phú 3A 20 3 23 23 0 TP2,3
8 Lê Kim Hổ 3B 20 3 1 24 23 1 TBLĐ
9 Nguyễn Thị Khoa 4A 25 3 28 23 5 Tp 4, 5
10 Trần Thanh Nguyên 4B 21 3 24 23 1
11 Nguyễn Tấn Lực 4C 25 3 28 23 5
12 Huỳnh Ngọc Rân 5A 22 3 3 28 23 5
13 Nguyễn Thị Bé 5B 23 3 26 23 3
14 Phạm Văn Khôi ÂN 26 2 28 23 5 TTND
15 Nguyễn Thị Kim Hoa MT 26 26 23 3
16 Mai Thị Kim Thoa NM 23 23 23 0
17 Nguyễn Đại Phước TD 23 23 23 0
18 Nguyễn Thị Mỹ Châu AV 20 20 19 1 Con mọn
19 Phùng Thị Mai AV 20 20 8 0 (XHH: 12 T)
20 Cao Thị Thanh Tâm Tin 21 2 23 23 0 TKHĐ,

21 Nguyễn Thị Hoa HT 2 2 2 0
22 Huỳnh Thị Trung PHT 4 4 4 0
23 Bùi Thị Nữ TPT 4 4 4
24 Phan Thị Yến GV -TV 4 4 4 0
T.C 440 39 17 496 447 37 XHH: 12 T

Cân đối thừa, thiếu:
-Tổng số tiết đang dạy trên 13 lớp: 440 tiết
– Tổng số tiết kể cả kiêm nhiệm: 496 tiết
-Tổng số tiết trong tiêu chuẩn: 447 tiết
-Tổng số tiết thừa: 49 tiết – 12T(TA1,2) = 37 T
Lịch báo giảng của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng lên ngay từ đầu năm học, mỗi tuần Hiệu trưởng dạy 2 tiết, Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết, Tổng phụ trách dạy 4 tiết, Giáo viên TB-TV dạy 4 tiết .

Trên đây là phương án bố trí CB-GV giảng dạy năm học 2018 -2019.
Kính trình lãnh đạo phòng xét duyệt để nhà trường kịp thời điều chỉnh bổ sung và triển khai thực hiện đảm bảo theo qui định ./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-PGD (để báo
-VT (trường lưu trữ)
– CM (lưu)

Nguyễn Thị Hoa